Wat je moet weten voor je met elkaar in gesprek gaat


Jodendom, christendom en islam als opeenvolgende openbaringen

De meeste joden geloven dat in de Tenach de weg naar God beschreven staat

De Thora (613 geboden) wordt, samen met de boeken van de profeten en andere overgeleverde geschriften, Tenach genoemd. Ze vullen dit aan met joodse geschriften zoals de Misjna en de Talmoed.

In de Tenach staat de geschiedenis van 4000 jaar mensheid: de verhalen van de eerste mensen, de belofte van God aan de aartsvaders en het ontstaan van het eerste monotheïstische geloof. Het zijn spannende verhalen van mensen onderweg. Het verhaal van Moshe die, nadat het volk Israël bevrijd is uit de Egyptische slavernij, 40 jaar met het volk (Israël) door de woestijn trekt, is een belangrijk thema. Op de berg Sinaï werd aan Moshe de Thora gegeven. De Thora bestaat uit de vijf wetboeken die het fundament van de joodse wet en traditie vormen.

De meeste christenen lezen de bijbel als belangrijkste fundament van hun geloof

‘Bijbel’ komt van het woord ‘biblia’ en dat betekent ‘boeken’.
In de christelijke bijbel vormt de Tenach het eerste deel, het zogenoemde eerste of oude testament. Het tweede deel, het nieuwe testament gaat over de ervaringen van mensen die geloven dat God zich heeft geopenbaard in Jezus Christus (begin christelijke jaartelling). In de loop van de eerste eeuwen zijn al die ervaringen, verhalen en beschouwingen opgetekend, verzameld en gebundeld tot wat nu de bijbel is.
Historisch gezien weten we bijna niets over Jezus. Hij was een Joodse man en kenner van Tenach. Daarop baseerde hij zijn visie en uitspraken. Hij is terechtgesteld door de Romeinen. De meeste christenen lezen zowel het oude als het nieuwe testament. In sommige stromingen wordt het oude testament gezien als achterhaald en dat kan anti-joodse gevoelens oproepen.

De meeste moslims geloven in het geopenbaarde boek, de Koran

Ze geloven ook in de eerdere profeten en boeken die vóór de Koran aan de mensen zijn gezonden. De geschiedenis van de islam (letterlijk: overgave aan God) begint voor moslims dan ook bij de schepping van de eerste mens Adam. Moslims geloven dat de profeet Mohammed (570 – 632 na christus) de Koran rechtstreeks van God ontving. De Koran werd hem in 23 jaar tijd tijdens openbaringen ‘ingeproken’ door de engel Gabriel. Mohammeds vlucht, zijn emigratie van Mekka naar Medina wordt gezien als het begin van de islamitische jaartelling. Door de moslims wordt dit de hijra-jaartelling genoemd. Hijra betekent: migratie.

De Koran wordt gezien als het letterlijke woord van God. Veel moslims lezen de Koran in de oorspronkelijke, Arabische taal. Daarnaast zijn er belangrijke boeken over het leven, de uitspraken en het doen en laten van de profeet. Ook deze hebben een belangrijke status: de tekst is door mensen verzameld en opgeschreven. De Koran wordt gezien als Gods laatste openbaring. Veel moslims zien het als een uitdaging om de eeuwige waarheden van de Koran toe te passen in een veranderende wereld.

Reeks van verhalen

Pas tijdens het ontstaan van het christendom (in de eerste eeuwen), definieerde ook het jodendom zich als religie. In die tijd werden ook de joodse boeken samengesteld. Het nieuwe testament verwijst (dus) naar de verhalen en teksten van het oude testament.

De Koran verwijst weer naar verhalen uit het oude en nieuwe testament. De Koran wordt gezien als het boek waarin eerdere boodschappen zijn vervolmaakt. De verhalen worden in de Koran summier beschreven. De verhalen van profeten en boeken die vóór de Koran aan de mensen zijn gezonden, worden dus verondersteld, bekend te zijn.